ດຳເນີນການຄວບຄຸມ

ທ່ານມີການຄວບຄຸມເພື່ອຈັດການຄວາມເປັນຕົວສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາເປັນປະໂຫຍດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້, ແຕ່ທ່ານເປັນຜູ້ຕັດສິນວ່າຈະໃຫ້ພວກເຮົາເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນປະເພດໃດແດ່. ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງສ່ວນຂອງ 'ບັນຊີຂອງຂ້ອຍ' ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ງ່າຍທີ່ຊ່ວຍທ່ານຈັດການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ທ່ານເລືອກໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ການບໍລິການ Google ດີຂຶ້ນແນວໃດສຳລັບທ່ານ ໂດຍການກວດເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປນີ້.

ໄປຫາບັນຊີຂອງຂ້ອຍ

ຈັດການການຕັ້ງຄ່າຄວາມເປັນສ່ວນຕົວດ້ວຍການກວດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີ, ທ່ານກໍສາມາດຈັດການປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ Google ເກັບກຳ, ອັບເດດວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຫຍັງແດ່ທີ່ທ່ານແບ່ງປັນກັບໝູ່ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ສູ່ສາທາລະນະ ແລະ ປັບປະເພດໂຄສະນາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ Google ສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນ. ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເລື້ອຍໆຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ດຳເນີນການກວດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ເຮັດໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານປອດໄພດ້ວຍການກວດຄວາມປອດໄພ

ສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງບັນຊີ Google ຂອງທ່ານແມ່ນເຮັດການກວດຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາສ້າງມັນຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍທ່ານຢືນຢັນວ່າ ຂໍ້ມູນການກູ້ຄືນຂອງທ່ານແມ່ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ແລະ ເວັບໄຊ, ແອັບ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີຂອງທ່ານ ແມ່ນອັນທີ່ທ່ານຍັງໃຊ້ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ຢູ່. ຖ້າເຫັນວ່າມີອັນໃດໜ້າສົງໄສ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ ຫຼືລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ. ການກວດຄວາມປອດໄພໃຊ້ເວລາສອງສາມນາທີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ທ່ານສາມາດດຳເນີນການກວດເລື້ອຍໆຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ກວດສອບຄວາມປອດໄພ

ເລືອກວ່າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດແດ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີຂອງທ່ານ

ຈາກຕົວເລືອກການເດີນທາງໄປມາທີ່ດີຂຶ້ນໃນແຜນທີ່ ໄປຈົນຮອດຜົນການຊອກຫາທີ່ໄວຂຶ້ນເມື່ອຊອກຫາສິ່ງຕ່າງໆ, ຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາບັນທຶກດ້ວຍບັນຊີຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງ Google ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບທ່ານ. ໂດຍການໃຊ້ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈສິ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ ຢຸດການເກັບກຳບາງປະເພດສະເພາະຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນວ່າ ການຄົ້ນຫາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ, ສະຖານທີ່ທີທ່ານໄປ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໄປທີ່ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ

ຄວບຄຸມໂຄສະນາອີງຕາມການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ

ໃນການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາ, ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໂຄສະນາທີ່ອີງໃສ່ວ່າທ່ານສົນໃຈຫົວຂໍ້ໃດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານການຕັ້ງຄ່າການປັບແຕ່ງໂຄສະນາເປັນແບບສ່ວນຕົວ ເພື່ອບອກ Google ວ່າທ່ານມັກເພງປັອບ, ທ່ານອາດຈະເຫັນໂຄສະນາສຳລັບການວາງຈຳໜ່າຍ ແລະ ລາຍການສະແດງເພງປັອບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ YouTube.

ຖ້າທ່ານປິດການປັບແຕ່ງໂຄສະນາເປັນແບບສ່ວນຕົວ ໃນຂະນະທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ພວກເຮົາຈະຢຸດສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານໃນທົ່ວການບໍລິການຂອງ Google ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເວັບໄຊແລະ ແອັບທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານອອກຈາກລະບົບ, ການປິດການປັບແຕ່ງໂຄສະນາເປັນແບບສ່ວນຕົວມີຜົນຕໍ່ກັບການບໍລິການຂອງ Google ຢູ່ບ່ອນທີ່ສະແດງໂຄສະນາເທົ່ານັ້ນ.

ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າໂຄສະນາ

ເບິ່ງວ່າມີຂໍ້ມູນໃດແດ່ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂ້ອຍ

ໜ້າ 'ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂ້ອຍ' ແມ່ນສູນກາງບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດຊອກຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຊອກຫາ, ເບິ່ງ ແລະ ຮັບຊົມໂດຍການໃຊ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈື່ການເຄື່ອນໄຫວອອນລາຍໃນອະດີດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາມີເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອຊອກຫາຕາມຫົວຂໍ້, ວັນທີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ. ທ່ານສາມາດລຶບການເຄື່ອນໄຫວສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຊີຂອງທ່ານອອກຢ່າງຖາວອນໄດ້.

ໄປຫາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂ້ອຍ

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນບັນຊີພື້ນຖານຂອງທ່ານ

ຄວບຄຸມວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດແດ່ທີ່ທ່ານແບ່ງປັນໃນການບໍລິການຂອງ Google ເຊັ່ນວ່າ ຊື່, ທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ເບີໂທລະສັບ.

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາຂອງທ່ານຢູ່ທຸກບ່ອນດ້ວຍດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

ຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ. ອີເມວຂອງທ່ານ. ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ. ຫຼື ແມ່ນແຕ່ບຸກມາກຂອງທ່ານ. ທ່ານຄວບຄຸມເນື້ອຫາທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ໃນບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ. ນັ້ນແມ່ນສາຍເຫດພວກເຮົາສ້າງຄຸນສົມບັດ 'ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ' ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດສ້າງສຳເນົາ, ສຳຮອງມັນ, ຫຼື ຍ້າຍມັນໄປຫາການບໍລິການອື່ນໄດ້.

ໄປຫາດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ