ແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງຍິ້ມໃສ່ບາງຢ່າງໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງລາວ

ໃນທຸກໆມື້, ຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາດີຂຶ້ນສຳລັບທ່ານ.

ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງມັນຈິ່ງສຳຄັນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ປອດໄພ – ແລະ ໃຫ້ທ່ານຄວບຄຸມໄດ້.

ຂໍ້ມູນແຈ້ງເຕືອນແມ່ຍິງທີ່ມີຄັນຮົ່ມວ່າຝົນຈະຕົກ

ຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານມີຄຳຕອບຕໍ່ກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານ — ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການພວກມັນ.

ຜູ້ຊາຍທີ່ຂີ່ລົດຈັກໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສື່ສານເປັນພາສາອື່ນ

ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຄຳສັບທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອເວົ້າໃນພາສາຕ່າງໆ.

Google ແຜນທີ່ ສະແດງໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ດີສຸດໄປຫາຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງລາວ

ແລະ ນຳພາທ່ານຈາກ A ຫາ B…ຫາ C, ຢ່າງທັນເວລາ.

ຜູ້ຊາຍຟັງ ແລະ ເຕັ້ນຕາມສຽງເພງໃນຊຸດຫູຟັງຂອງລາວ

ມັນຊ່ວຍທ່ານຄົ້ນພົບວິດີໂອທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຫົວດັງໆ — ຫຼື ເພງໃໝ່ທີ່ທ່ານມັກ.

ແມ່ຍິງກຳລັງຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍກັບໝາຢູ່ເທິງໂຊຟາ

ແລະ ຊ່ວຍຊອກພົບທຸກຄົນທີ່ທ່ານໃສ່ໃຈຢູ່ໃນທຸກຮູບທີ່ທ່ານຖ່າຍ.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Google, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໂລ່ການຄວບຄຸມ

ມັນເປັນສ່ວນຕົວ. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈິ່ງປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ.