ស្ត្រីម្នាក់ញញឹមទៅកាន់អ្វីមួយដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់នាង

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ទិន្នន័យជួយធ្វើឲ្យសេវាកម្មរបស់យើងប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្នក។

ហេតុដូច្នេះហើយ ទើបវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់យើងក្នុងការរក្សាទុកព័ត៌មាននេះជាឯកជន ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រង។

ទិន្នន័យជូនដំណឹងដល់ស្ត្រីដោយបង្ហាញរូបឆ័ត្រពីព្រោះវានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់

ទិន្នន័យឆ្លើយនូវសំណួររបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា។

បុរសម្នាក់កំពុងជិះកង់ប្រើទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាភាសាផ្សេងទៀត

វាជួយឲ្យអ្នករកឃើញពាក្យដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់និយាយនៅក្នុងភាសានានា។

កម្មវិធី Google ផែនទីបង្ហាញបុរសនោះពីជម្រើសផ្លូវដ៏ល្អបំផុតទៅកាន់គោលដៅរបស់គាត់

ហើយនាំអ្នកពីចំណុច A ទៅ B…ទៅ C បានទាន់ពេលវេលា។

បុរសម្នាក់ស្តាប់កាស និងរាំទៅតាមចង្វាក់នៃបទចម្រៀង

វាជួយឲ្យអ្នករកឃើញវីដេអូដែលធ្វើឲ្យអ្នកសើចសប្យាយ ឬចម្រៀងថ្មីដែលអ្នកចូលចិត្ត។

ស្ត្រីម្នាក់ថតរូបភាពកូន និងឆ្កែរបស់នាងនៅលើសាឡុង

និងជួយស្វែងរកមនុស្សដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងរូបថតដែលអ្នកបានថតទាំងអស់។

របាំងនៃការគ្រប់គ្រង, សុវត្ថិភាព, ភាពឯកជន Google

វាមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក។